Lepingu tüüptingimused

Corm OÜ lepingu tüüptingimused 

Käesolevad Osaühingu Corm OÜ (edaspidi nimetatud „müüja“) kauba müügilepingute tüüptingimused (edaspidi nimetatud “Tüüptingimused”) on kauba müügilepingu (edaspidi nimetatud “Leping”) ja/või pakkumuse (edaspidi nimetatud „Pakkumus“) lahutamatuks osaks ning need määravad Corm OÜ kui müüja ja ostja vahelise vastastikkused õigused ja kohustused.

1.Üldsätted   
1.1. Tüüptingimuste kohaldatakse juhul, kui müüja ja ostja ei ole Lepingus või selle lisades omavahel kirjalikult kokku leppinud teisiti.
1.2. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena käesoleva Tüüptingimuste vastavale punktile, alapunktile või lisale.
1.3. Käesolevas Tüüptingimustes on kasutatud pealkirju vaid viitamise lihtsustamise huvides ning neid ei arvestata Lepingu ja käesoleva Tüüptingimuste sätete defineerimisel, tõlgendamisel või piiramisel.
1.4. Kui Lepingu ja/või Tüüptingimuste kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Tüüptingimustes mitmust ja vastupidi.
1.5. Õiguse mittekasutamine või hilinenud rakendamine tulenevalt käeolevast Tüüptingimustest või seadusest ei tähenda sellest õigusest või teistest õigustest loobumist. Ühekordne või osaline õiguse käsutamine käeoleva Tüüptingimuste või seadusandluse alusel ei takista sama õiguse või teiste õiguste edaspidist käsutamist.
1.6. Lepingus, Pakkumuses ja Tüüptingimustest toodud õigused ja kohustused on kumulatiivsed ega välista ühtki seadusega või muul viisil ette nähtud õigust ega kohustust.
1.7. Kui käesoleva Tüüptingimuste mistahes säte osutub osaliselt või tervikuna kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele pööramatuks, ei mõjuta see käesoleva Tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust. Käesoleva Tüüptingimuste ühe või mitme sätte osaline või täielik kehtetus, ebaseaduslikkus või täitmisele pööramatus või sellise sätte või sätete täieliku või osalise kehtetuse, ebaseaduslikkuse või täitmisele pööramatuse tunnistamine ei mõjuta ühelgi viisil Lepingu ja/või Pakkumuse ja/või Tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust.
1.8. Tüüptingimuste igat punkti tõlgendatakse koos vastavate Tüüptingimuste teiste punktidega ja/või Lepinguga ja/või Pakkumusega, lähtudes Tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.

2.Lepingu objekt
Müüja, müüb ja ostja ostab müüja poolt pakutavat kaupa ja teenuseid vastavalt ostja ja müüja vahel kinnitatud spetsifikatsioonile Lepingus ja/või Pakkumuses ja Tüüptingimustes sätestatud tingimustel.

3. Kauba müümine Lepingu või Pakkumuse alusel ning üleandmine ostjale
3.1. Kauba müümine ostjale toimub Lepingu alusel, mille allkirjastab müüja volitatud esindaja ühelt poolt ja ostja volitatud esindaja teiselt poolt v.a. Tüüptingimuste p.3.2. toodud juhul.
3.2. Müüja võib müüa ja ostja osta tooteid ja teenuseid ilma Lepingule alla kirjutamata sõlmimata müüjalt ostjale edastatud kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimalikus vormis saadetud Pakkumuse alusel, arvestades alljärgnevat:
3.2.1. Müüja poolt ostjale tehtud müügipakkumus on pooltele siduv juhul Müüja poolt ostjale esitatud Pakkumuses sätestatud tingimustel ostja Pakkumuse selle muutmata ja/või täiendamata kujul kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteerib ning müüjale tagastab.
3.2.2. Aktseptiga annab ostja müüjale oma nõusoleku kauba ostmiseks esitatud Pakkumuses sätestatud tingimustel.
3.2.3. Pakkumuse saamiseks esitab ostja müüjale tellimuse, näidates tellimuses ära vähemalt:
a) ostetava kauba ja/või teenuse nimetuse, spetsifikatsioon ja koguse;
b) ostetava kauba ja/või teenuse tarnetingimused ja tarnetähtaja;
c) ostja poolt kehtestatud eritingimused sh. kauba pakendamise ja transpordi eritingimused, kui need eksisteerivad.
3.2.4. Pakkumusele rakenduvad käesolevad Tüüptingimused juhul, kui müüja on sellele oma Pakkumuses viidanud või Müüja ja ostja vahel on sõlmitud Leping.
3.2.5. Pakkumuses peavad olema toodud vähemalt alljärgnevad tingimused:
a) pakkumuse koostamise kuupäev ja number;
b) pakkumuse koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
c) pakkumuse alusel müüdava kauba ja/või teenuse nimetus, spetsifikatsioon, kogus ja hind;
d) pakkumuse kehtivusperiood;
e) maksetingimused;
f) pakkumuse alusel müüdava kauba ja/või teenuse tarnetingimused ja tarnetähtajad;
g) muud müüja poolt kehtestatud eritingimused.
3.2.6. Tulenevalt kauba liigist ja/või ostja poolt müüjale enne Pakkumuse koostamist esitatud teabest, võivad Pakkumuses sisalduvad andmed erineda Tüüptingimuste p. 3.2.1-3.2.4 (incl) sätestatust.
3.2.7. Kui Pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, kehtib Pakkumus 7 kalendripäeva ostjale esitamisest arvates. Kui Müüja ei ole nimetatud tähtaja jooksul saanud kätte ostjalt Kinnitust, loetakse, et ostja Pakkumust ei aktsepteerinud ning Pakkumusest ei teki pooltele mingeid õigusi ega kohustusi.
3.2.8. Müüjal-il on õigus sõltumata põhjusest jätta Pakkumus esitamata.
3.2.9. Kui Pakkumuses on viidatud, et sellele rakendatakse käesolevat Tüüptingimusi, tuleb sellisel juhul Tüüptingimustes lugeda sõna Leping sõnana Pakkumus ning Pakkumusele rakendatakse Tüüptingimustes Lepingu kohta käivaid sätteid.
3.3. Müüdav kaup tarnitakse ostjale vastavalt tarnetingimustele FCA Incoterms 2010 – Järve, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
3.4. Müüja võib ostjale pakkuda kauba transporditeenust ning tarnida kauba ostja poolt näidatud asukohta järgmistel juhtudel:
3.4.1. kauba tarnimine ühekordse koguse puhul mis ületab 20t (kakskümmend tonni) müüja lao asukohalinna piires müüja enda või tema poolt tellitud veovahenditega tasuta poolte vahel kokku lepitud tähtajaks; või
3.4.2. kauba tarnimine ühekordse koguse puhul alla 20t (kakskümmend tonni) müüja enda või tema poolt tellitud veovahenditega ostjaga kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastatud veoteenuste hinna järgi osapoolte vahel kokku lepitud tähtajaks.
3.5. Erinevalt Tüüptingimuste p-s 3.4 sätestatust võivad pooled kauba tarnimise osas kokku leppida ka teisiti.
3.6. Kauba tarnetähtaeg kehtib ning on pooltele siduv tingimusel, et Lepingus märgitud kauba tarnimine ostjale või selle kättesaadavaks tegemine müüja laos ei ole takistatud Tüüptingimuste p. 11.1.-11.3 (incl) nimetatud asjaolude ega kolmandate isikute, sh ametiasutuste ning ametnike poolse tegevuse või tegevusetuse või nende kohustuste hulka kuuluvate toimingute tegemisega viivitamise tõttu. Viimati nimetatud juhul pikeneb kauba tarnetähtaeg päevade arvu võrra, mille jooksul ei ole müüjal võimalik Tüüptingimuste p. 11.1.-11.3 (incl) nimetatud või kolmandatest isikutest tulenevate asjaolude tõttu omapoolseid kohustusi ostja ees täita.
3.7. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb müüjalt ostjale üle kauba valduse üleandmisel vastavalt Tüüptingimuste p-le 3.11.
3.8. Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle peale kauba eest täielikku tasumist, kui pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti.
3.9. Müüja annab kauba üle Lepingu lisas toodud ostja volitatud esindajale. Müüja nõudmisel on ostja esindaja kohustatud esitama õigusaktidele vastava ning müüja poolt aktsepteeritud isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart). Juhul, kui isikut tõendav dokument puudub või selle esitamisest keeldutakse, aga samuti juhul, kui kaupa vastuvõttev isik ei ole kantud Lepingu toodud ostja volitatud isikute nimekirja, on müüjal õigus sellisele isikule kauba üleandmisest keelduda.
3.10. Ostja kinnitab kauba valduse temale üleandmist enda esindaja allkirjaga ning tema ees- ja perekonnanime selgelt loetavalt väljakirjutamisega vastavalt müüja nõudmisele kas saatelehel või arvel või kauba üleandmise-vastuvõtmise aktil.
3.11. Juhul, kui kauba müümisel ei võta ostja kaupa Lepingus märgitud tähtajal (tähtaegadel) ja Lepingus fikseeritud kohas vastu, loetakse ostja kauba vastuvõtmisega viivituses olevaks. Ostja poolt kauba vastuvõtmisega viivitusse sattumine ei vabasta ostjat müügihinna tasumise kohustusest Lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul. Ostja poolt kauba vastuvõtmisega viivitamisel on müüjal õigus Lepingu täitmisest taganeda ning nõuda ostjalt kauba vastuvõtmisega viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist.
3.12. Kui Müüja toimetab kauba ostjale veoautoga Lepinguga määratud kohta, on ostja kohustatud kauba veoautolt maha laadima 1 tunni jooksul veoauto saabumisest arvates. Kui ostja viivitab kauba mahalaadimisega, võib müüja nõuda ostjalt seisutasu vastavalt müüja tariifidele.
3.13. Müüja jätab endale õiguse omal äranägemisel kaupa kindlustada või ostjatelt laekumata arveid krediidiasutusele loovutada (faktooring), v.a juhul kui pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti.

4. Kauba lepingutingimustele vastavus
4.1. Müüja kinnitab, et kauba kvaliteet vastab Eesti Vabariigis õigusaktidega kehtestatud ja kauba vastavussertifikaadis ja/või kvaliteedisertifikaadis toodud nõuetele ning tingimustele.
4.2. Kauba vastuvõtmisel on ostja kohustatud kontrollima kauba vastavust lepingutingimustele ja vastavussertifikaadile ja/või kvaliteedisertifikaadile.
4.3. Kauba vastavussertifikaadi ja/või kvaliteedisertifikaadi edastab müüja ostjale elektroonselt Lepingus näidatud ostja e-posti aadressile hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul peale kauba ostjale üle andmist. Juhul kui ostja soovib vastavussertifikaati ja/või kvaliteedisertifikaati paberkandjal, väljastab Müüja selle tasu eest. Paberkandjal dokumendi väljastamise eest on tasu üks (1) eurot (€) iga lehekülje kohta.
4.4. Ostja kohustub kauba vastuvõtmisel kontrollima selle koguselist ja sortimendilist vastavust ning erinevuse korral Lepingus sätestatuga sellest viivitamatult müüjat teavitama ning märkima puudujäägi ja/või sortimendilise mittevastavuse müüja saatelehel või selle puudumisel muud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavas dokumendis. Kui puudujääki ja/või sortimendilise mittevastavust ei ole võimalik koheselt tuvastada, peab ostja seda tegema ilma ajalise viivituseta kohe pale puudujääki ja/või sortimendilise mittevastavuse avastamist, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul kauba vastuvõtmisest arvates. Müüja kohustub puudujäägi või sortimendilise mittevastavuse kõrvaldama mõistliku aja jooksul ilma ostjale lisakulutusi tekitamata, kui pooled ei lepi täiendavalt kokku teisiti. Juhul, kui ostja poolt müüjale tagastataval saatelehel või muus kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavas dokumendis kauba puudujääki või sortimendilist mittevastavust ei kirjeldata või kirjeldatakse seda ebapiisava täpsusega, mille tõttu ei ole võimalik lepingutingimustele mittevastavust kauba valduse ülemineku ajal kindlaks teha, loetakse, et kaup vastas valduse ülemineku ajal lepingutingimustele.
4.5. Mittekvaliteetsest kaubast sh kauba vastavussertifikaadile ja/või kvaliteedisertifikaadil mittevastavusest (varjatud puudused), tuleb müüjat kirjalikult teavitada hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kauba või osaliste tarnete korral iga selle osa vastuvõtmisest arvates, kirjeldades võimalikult täpselt kauba mittevastavuse sisu.
4.6. Juhul kui õigusaktidest tulenevalt kehtib kaubale muu tootja poolne garantiitähtaeg, kohustub ostja müüjat kauba mittevastavusest teavitama tootja poolt kaubale antud garantiitähtaja kestel mõistliku aja jooksul pärast mittevastavusest teadasaamist või arvates hetkest, mil ostja pidi mittevastavusest teada saama.
4.7. Pretensioone, mis on esitatud käesoleva Tüüptingimuste p. 4.5. tood tähtaja möödumise järel või kauba garantiitähtaja möödumise järel või mis ei sisalda kauba lepingutingimustele mittevastavuse piisavalt täpset kirjeldust, ei ole müüja kohustatud arvestama.
4.8. Müüja kohustub mittekvaliteetsest kaubas sh kauba vastavussertifikaadile ja/või kvaliteedisertifikaadil mittevastava kauba mõistliku aja jooksul omal kulul asendama või parandama või kokkuleppel ostjaga alandama mittevastava kauba hinda, arvestades käesoleva Tüüptingimuste punktis 4.7. sätestatuga, eeldusel et müüdud kaup tagastatakse müüjale kujul ja vormis, nagu see oli müügi hetkel (st seda ei ole Ostja poolt lõigatud, painutatud, modifitseeritud, keevitatud jms). Müüja vastutuse ulatus piirdub mittekvaliteetse kauba maksumusega.

5. Ostja krediidilimiit
5.1. Arvestades ostja majanduslikku ja finantsseisundit ning maksvõimet, võib müüja ostjale pakkuda kauba ja teenuste soetamise eest tasumisel krediidilimiiti, mille suurus on toodud Lepingus.
5.2. Krediidilimiidi olemasolul väljastab müüja ostjale kaupa ilma ettemaksu küsimata.
5.3. Krediidilimiidi ületamisel on müüjal õigus mitte väljasta ostjale uut kaupa enne, kui kauba eest on täielikult tasutud.
5.4. Krediidilimiidi saamiseks ja säilitamiseks on ostja kohustatud müüja nõudmisel väljastama müüjale kaks (2) korda aastas oma bilansi ja kasumiaruande, mis on allkirjastatud kas paberkandjal või digitaalselt seadlusliku esindaja poolt. Müüjal on õigus saadud bilanssi kasutada ainult krediidilimiidi arvutamiseks ning müüjal on kohustus bilanssi kolmandatele isikutele mitte edasi anda ning hoida bilansi sisu konfidentsiaalsena.
5.5. Müüjal on õigus krediidilimiit ühepoolset tühistada juhul, kui:
5.5.1. ostja keeldub müüjale väljastama oma bilansi käesoleva Tüüptingimuste p.5.4. toodud korras;
5.5.2. ostja on muutunud maksejõuetuks, tema suhtes on alustatud saneerimis- või pankrotimenetlust;
5.5.3. tema suhtes on alustatud likvideerimist või sundlõpetamist;
5.5.4. ostja on ületanud krediidilimiidi ega pole tasunud arve eest kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvel toodud tasumistähtajast arvates;
5.5.5. ostja ei ole ületanud krediidilimiiti, kuid on jätnud tasumata arve eest kuuekümne (60) kalendripäeva jooksul arvel toodud tasumistähtajast arvates;
5.5.6. ostja on vähemalt kahel (2) korral või sagedamini olnud viivituses arve(te) eest tasumisega ja igakordne viivitus on olnud rohkem kui seitse (7) kalendripäeva;
5.5.7. faktooringettevõtte on sulgenud ostjale krediidilimiidi või keeldub ostjast tuleneval põhjusel ostja poolt laekumata arveid faktoorida;
5.5.8. ilmnevad muud eelpool nimetamata asjaolud, kuid mille põhjal on ilmne, et ostja ei suuda müüja ees oma kohustusi täita.
5.6. Müüjal on õigus ostja krediidilimiit ühepoolset vähendada juhul, kui ostja finantsnäitajaid ja maksevõime on halvenenud või ilmnevad käesoleva Tüüptingimuste p.5.5 toodud asjaolud või see on tingitud asjaolust, et faktooringettevõtja vähendab ostja limiiti.
5.7. Müüjal on õigus ostja krediidilimiit ühepoolset suurendada juhul, kui ostja finantsnäitajaid ja maksevõime on paranenud ning ei ilmne käesoleva tüüptingimuste p.5.5 toodud asjaolusid.
5.8. Krediidilimiidi tühistamisest või muutmisest on müüja kohustatud ostjat ilma põhjendamatu ajalise viivituseta vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama.

6. Kauba eest arveldamine
6.1. Müüja müüb ostjale kaupu vastavalt Lepingus või Pakkumuses toodud hinna(kirja)le. Ostukorvi miinimum tellimus on summas 5 eur. Kui toote summa on väiksem, lisandub käitlemis tasu.
6.2. Ostja tasub kauba eest müüjalt saadud arve alusel. Müüja esitab ostjale arve e-posti teel Lepingus näidatud ostja e-posti aadressile või saadab postiga ostja postiaadressile või esitab kauba üleandmisel selle kaupa vastuvõtvale isikule.
6.3. Kui Lepingus pole teist tähtaega näidatud, kohustub ostja tasuma arve kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Arve tasumine toimub pangaülekande teel eurodes müüja poolt näidatud arveldusarvele. Arve loetakse ostja poolt tasutuks arvel märgitud rahasumma täies ulatuses laekumisest müüja pangakontole.
6.4. Arve tasumise maksekorralduses tuleb ära näidata ostja ärinimi, makstava arve number ning selle olemasolul ostja kliendinumber ja/või viitenumber.
6.5. Arve tasumise maksetähtaja ületamisel on müüjal õigus nõuda ostjalt viivitusintressi null koma null seitse protsenti (0,07%) päevas iga tasumisega viivituses oleva päeva eest kuni arve täieliku tasumiseni.
6.6. Juhul, kui ostja on hilinenud arve tasumisega üle kolmekümne (30) kalendripäeva, on müüjal õigus loovutada ostja vastu suunatud nõue võlasissenõude- ja inkasso ettevõtetele või muule võlanõude omandamisest huvitatud isikule. Sellisel juhul kohustub ostja kandma ka kõik nõude loovutamisega otseselt või kaudselt seotud kulud.
6.7. Lisaks käesoleva Tüüptingimuste p. 6.5. sätestatule, on müüjal õigus peatada ostjale kauba müümine ja/või kauba väljastamine, arvestades Tüüptingimuste p. 5.2.-5.3 (incl) toodud erisustega, kuni maksetähtaja ületanud arve ning sellelt arvestatud viivitusintressi tasumiseni. Kui ostja on Lepingu kehtivuse ajal ületanud maksetähtaega kahel (2) korral või sagedamini, on müüjal õigus Leping käesoleva Tüüptingimuste p. 8.3. sätestatud etteteatamistähtaega järgimata Leping ühepoolselt üles öelda
6.8. Olukorras kus ostja ei tee müüjale kauba eest ettemaksu on müüjal on õigus nõuda ostjalt pangagarantii esitamist. Nõutud pangagarantii mitteesitamisel või juhul, kui see ei vasta müüja poolt Lepingus määratud tingimustele, on müüjal õigus kauba müümisest keelduda ja/või Tüüptingimuste p. 8.3. sätestatud etteteatamistähtaega järgimata Leping üles öelda.
6.9. Ostjal ei ole õigust arve maksmisest osaliselt või täielikult keelduda kauba lepingutingimustele mittevastavuse tõttu. Juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus oli olemas kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale üleminekul, lepivad Müüja ja ostja sellise kauba hüvitamises eraldi kokku.
6.10. Kui makse summast ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks rahuldatakse ebapiisava makse arvel kohustused järgmised järjekorras:
6.10.1. kulutused, sh kulutused võla sissenõudmiseks, sh inkasso- ja menetluskulud;
6.10.2. kahjuhüvitis;
6.10.3. viivis (viivitusintress);
6.10.4. intress (järelmaksu- vms intress);
6.10.5. põhivõlg.

6.11.  Laost kauba müümisel lisandub igale kauba artiklile vastava sertifikaadi valimise ja töötlemise tasu vastavalt hinnakirjale – üks (1) euro (€) iga kauba artikli kohta. Hinnad on ilma käibemaksuta.

7. Lepingu ja Tüüptingimuste muutmine
7.1. Lepingut võib muuta müüja ja ostja kokkuleppel ning Lepingu muudatused on kehtivad üksnes juhul, kui see on vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud müüja ja ostja poolt, v.a Lepingus sätestatud juhtudel ning juhul, kui Lepingu tingimuste muutmine tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
7.2. Ühe poole ettepaneku Lepingu muutmise kohta vaatab teine pool läbi neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates muutmisettepaneku saamise päevale järgnevast päevast. Kui müüja poolt esitatud muutmisettepanekule ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul laekunud ostjalt kirjalikku vastuväidet, loetakse ostja muudatustega nõustunud ja muudatused jõustunuks.
7.3. Müüjal on õigus käesolevaid Tüüptingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatusest vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist ette kas oma interneti veebilehel www.metall24.ee või muul müüja poolt määratud viisil. Lisaks teavitamisele avaldatakse eelnimetatud veebilehel Tüüptingimuste uus redaktsioon ning selle jõustumise kuupäev. Tüüptingimuste muutmisega mittenõustumisel on ostjal õigus Leping Tüüptingimuste p. 8.3, sätestatud korras üles öelda täites müüja ees kõik oma Lepingust tulenevad kohustused.

8. Lepingu kehtivus
8.1. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest müüja ja ostja poolt ning kehtib tähtajalisena ühe (1) aasta, juhul kui Lepingus pole kokku lepitud muud kehtivusperioodi.
8.2. Leping pikeneb automaatselt sama perioodi võrra juhul kui üks pooltest ei ole saatnud teisele poolele vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumise saabumist kirjalikku teadet, et ei soovi lepingut pikendada. Sellisel viisil Lepingu tähtaja pikenemiste kordade arv ei ole piiratud.
8.3. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette.
8.4. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on ostja kohustatud tasuma müüjale kõik tasumisele kuuluvad summad hiljemalt Lepingu kehtivuse viimaseks päevaks. Ostja poolt nimetatud kohustuse täitmata jätmisel võib müüja käesoleva Tüüptingimuste p. 6.6. sätestatud tähtaega järgimata loovutada oma nõude ostja vastu kolmandale isikule.
8.5. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, muutuvad kõik ostja poolt müüjale tasumisele kuuluvad summad käesoleva Tüüptingimuste p. 8.3. tähenduses sissenõutavaks Lepingu kehtivuse viimasel päeval, sõltumata nende algsest maksetähtpäevast.
8.6. Lepingu lõppemine või lõpetamine ei lõpeta enne Lepingu lõppemist poolte vahel tekkinud õigusi ega kohustusi.

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada pooltevaheliste heatahtlike läbirääkimiste teel.
9.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus.

10. Vastutus
10.1. Müüja ja ostja täidavad oma Lepingust tulenevaid kohustusi heauskselt, järgides sellistele ärisuhetele omast tava ja praktikaid ning vajalikku hoolsust.
10.2. Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest. Müüja ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest, v.a juhul, kui õigusaktide imperatiivsed normid ei sätesta teisiti või see ei tulene Lepingust. Sõltumata käesolevas punktis sätestatust ei ületa Müüja vastutuse ulatus kunagi Lepingu maksumust

11. Vääramatu jõud
11.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine on poole poolt vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu (force-majeure) asjaolude tõttu. Force-majeure on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal sellega arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
11.2. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud force-majeure asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teatama teisele poolele kirjalikult hiljemalt kahe (2) kalendripäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemise päevast arvates ning esitama teise poole nõudmisel sellekohase vääramatu jõu esinemist tõendava dokumendi.
11.3. Kui force-majeure mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil force-majeure Lepingust tulenevate kohustuse täitmist takistas. Force-majeure tõttu Lepingust tulenevate kohustuste täitmine lükkub edasi maksimaalselt üheksakümne (90) kalendripäeva võrra, kuid mitte kauem kui force-majeure´st tingitud asjaolude äralangemiseni või tagajärgede likvideerimiseni. Kui force-majeure mõju kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, siis on pooltel õigus leping ilma etteteatamise ajata üles öelda.

12. Volitatud esindajad
12.1. Lepingu lisas tuuakse nimekiri ostja volitatud esindajatest kellel on õigus esitada ostja nimel müüjale tellimusi, saada müüjalt teavet tellimuse ja Lepingu täitmise kohta, saada müüjalt Pakkumust ning seda aktsepteerida, võtta vastu kaupa ning esitada müüjale pretensioone kauba lepingutingimustele mittevastavuse või kaubas esineva puudujäägi kohta.
12.2. Lepingus tuuakse nimekiri müüja volitatud esindajatest kellel on õigus võtta vastu ostjalt tellimusi, pretensioone jms ning esitada ostjale Pakkumusi.
12.3. Ostja ja müüja volitatud isikute nimekiri vormistatakse Lepingu lisana.
12.4. Volitatud isikute nimekirja kantud isiku esindusõiguse lõppemisest kohustub üks pool teist poolt ilma põhjendamatu ajalise viivituseta kirjalikult teavitama.
12.5. Volitatud isikute lisamine või nende kustutamine Lepingu lisas toodud nimekirjas toimub poole seaduslikult esindajalt või tema poolt volitatud esindaja poolt, kelle volikiri on eelnevalt teisele osapoolele esitatud, allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud teisele poolele edastatud teatise alusel. Volitatud esindaja volitused algavad või lõppevad teisele poolele saadetud vastavasiulise teate saatmisele järgnevast tööpäevast arvates.

13. Lõppsätted
13.1. Poolte omavaheliste teated edastatakse lihtkirjalikus või digitaalselt allkirjastatud vormis, v.a informatsioonilise sisuga teated mida võib esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefoni teel kui Lepingust või Tüüptingimustest ei tulene teisiti.
13.2. Lepingus ja Tüüptingimustes märgitud teadete, tellimuste, pretensioonide, muudatusettepanekute, aktsepti jne lihtkirjalikku vormi võib alati asendada digitaalselt allkirjastatud vormiga, tingimusel, et see saadetakse Lepingus näidatud osapoolte e-posti aadressile.
13.3. Ostja võib esitada tellimust ning müüja Pakkumust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel eeldusel, et selline suhtlus toimub Lepingus fikseeritud mõlema osapoole volitatud isikute e-posti kaudu.
13.4. Allkirja vastu teate üleandmisel loetakse teade üleantuks allkirja andmise kuupäeval. Teate saatmisel postiasutuse kaudu loetakse see üleantuks arvates postisaadetise väljastusteatel märgitud kuupäevast
13.5. Teated saadetakse Lepingus esitatud poolte postiaadressile või e-posti aadressile.
13.6. Lepingus esitatud andmete muutumisest kohustub pool, kelle andmed muutusid, sellest teisele poolele ilma põhjendamatu ajalise viivituseta teatama.
13.7. Sõltumata käesolevas Tüüptingimustes sätestatust, on ostja kohustatud müüjat ilma põhjendamatu ajalise viivituseta koheselt informeerima kõikidest muudest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Lepingus või müüjale esitatud dokumentides fikseerituga ning mis võivad takistada Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist võivad mõjutada ostjale kehtestatud krediidilimiiti. Müüja nõudmisel on ostja kohustatud esitama vastavad muudatust tõendavad dokumendid.
13.8. Leping, v.a Tüüptingimused, ning Lepingu täitmisel ühe poole poolt teisele poolele edastatud informatsioon on konfidentsiaalne ning pooled kohustuvad seda mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta siiski informatsiooni avaldamist äriühingule, kellega pool moodustab äriseadustiku tähenduses kontserni, samuti poole audiitorile, advokaadile ja krediidi- ja finantseerimisasutusele tingimusel, et ka nemad täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Samuti ei loeta konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks informatsiooni avaldamist kolmandale isikule, kelle müüja loovutab nõude ostja vastu käesolevas Tüüptingimustes sätestatud korras.