Ostutingimused

Corm OÜ /metall24.ee/ üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna metall24.ee (edaspidi metall24) omanik Corm OÜ vahel metall24 vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad metall24 vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Corm OÜ-l on õigustatud metall24 arengust tulenevalt ning metall24 parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje ettevõttenimi www.metall24.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.metall24.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Corm OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Corm OÜ hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad on välja toodud käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.

2.3. Soovi korral meie transpordi valides, kuvatakse Teile transpordi hind koos käibemaksuga, Teie määratud aadressile.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Lisa korvi”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvast summast laekumisest Corm OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Osta”. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

Arve alusel ülekandega

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna arve järgi tasumisele kuuluvast summast 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud.

4.5. Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal, Tallinn ja Harjumaa hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ning mujale eestis hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Corm OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Corm OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil tooted üle vaadata ja selle vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile info@metall24.ee või Corm OÜ kontakttelefonile +372 56211026

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Corm OÜ elektronposti aadressile info@metall24.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Corm OÜ kontakttelefonil +372 56211026

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, täites Reklamatsiooni vormi.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Corm oü-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Corm OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Corm OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Corm OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Corm OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.1.2. Toodete lõikamise puhul on lõikuse tolerants kuni 5 mm.

7.2. Corm OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote töötlemise tagajärjel.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke reklamatsioon e-mailile info@metall24.ee  hiljemalt 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Corm OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Corm OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Corm OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Corm OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Corm OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Corm OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki metall24.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Corm OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Corm OÜ andmebaasist.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja Corm OÜ vahel seoses metall24.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.